Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Eigen vermogen: wat is het en hoe wordt het gebruikt in de boekhouding?

Eigen vermogen is een begrip dat vaak wordt gebruikt in de boekhouding en financiële wereld. Het verwijst naar het deel van het vermogen van een bedrijf of organisatie dat niet is opgebouwd uit leningen of schulden, maar uit eigen middelen. Eigen vermogen is daarom ook wel bekend als “netto vermogen” of “eigen kapitaal”.

Het eigen vermogen van een bedrijf of organisatie kan bestaan uit verschillende bronnen, zoals aandelen, voorzieningen en reserves. Het eigen vermogen is belangrijk voor de financiële gezondheid van een bedrijf, omdat het gebruikt kan worden om nieuwe investeringen te doen of om schulden af te lossen.

Hoe wordt eigen vermogen berekend in de boekhouding?

Om het eigen vermogen van een bedrijf of organisatie te bepalen, wordt meestal de volgende formule gebruikt:

Formule: Eigen vermogen = Vaste activa – Vlottende schulden

Vaste activa zijn bezittingen die langdurig in gebruik zijn binnen een bedrijf, zoals gebouwen, machines en grond. Vlottende schulden zijn leningen of schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost, zoals rekeningen of salarissen.

Alternatieve manier van berekenen

Het eigen vermogen kan ook berekend worden door het totale vermogen te verminderen met de totale schulden. Het totale vermogen is het totaal aan bezittingen van een bedrijf, terwijl de totale schulden alle leningen en schulden omvatten die het bedrijf heeft.

Eigen vermogen in de balans

In de balans van een bedrijf of organisatie wordt het eigen vermogen opgenomen onder de “eigen vermogen”-post in de boekhoudsoftware. De balans is een financiële verantwoording van een bedrijf die de bezittingen, schulden en het eigen vermogen weergeeft op een bepaald moment in de tijd.

De balans is opgebouwd uit twee delen: het actief en het passief. Het actief bevat alle bezittingen van het bedrijf, terwijl het passief de schulden en het eigen vermogen omvat. Het eigen vermogen is daarom een onderdeel van het passief.

Vragen en antwoorden over dit begrip op een rij

Wat is het verschil tussen eigen vermogen en totale vermogen?

Het totale vermogen is het totaal aan bezittingen van een bedrijf, terwijl het eigen vermogen het deel van het vermogen is dat niet is opgebouwd uit leningen of schulden, maar uit eigen middelen.

Wat is het verschil tussen eigen vermogen en vreemd vermogen?

Vreemd vermogen is het deel van het vermogen van een bedrijf dat is opgebouwd uit leningen of schulden, terwijl eigen vermogen het deel is dat niet is opgebouwd uit leningen of schulden, maar uit eigen middelen.

Wat gebeurt er als het eigen vermogen van een bedrijf negatief is?

Als het eigen vermogen van een bedrijf negatief is, betekent dit dat het bedrijf meer schulden heeft dan bezittingen. Dit kan wijzen op financiële problemen binnen het bedrijf en kan het moeilijk maken om nieuwe leningen te verkrijgen.

Kan een bedrijf zijn eigen vermogen verhogen?

Ja, een bedrijf kan zijn eigen vermogen verhogen door winst te maken en deze op te nemen in het eigen vermogen, of door nieuwe aandelen uit te geven. Het kan ook zijn eigen vermogen verhogen door schulden af te lossen, wat het eigen vermogen ten goede komt.

Dit artikel kort samengevat

Samenvatting: Eigen vermogen is het deel van het vermogen van een bedrijf of organisatie dat niet is opgebouwd uit leningen of schulden, maar uit eigen middelen. Het eigen vermogen is belangrijk voor de financiële gezondheid van een bedrijf en kan bestaan uit verschillende bronnen, zoals aandelen, voorzieningen en reserves. Het eigen vermogen wordt gebruikt om nieuwe investeringen te doen of om schulden af te lossen en wordt opgenomen in de balans onder de “eigen vermogen”-post.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.