Bekijk hier het boekhoudprogramma dat wij zelf gebruiken

Wat is eigen vermogen?

Eigen vermogen is een begrip in de boekhouding en verwijst naar het geld dat bezit is van een onderneming of organisatie. Dit geld komt in de vorm van kapitaal en reserves en is afkomstig van de aandeelhouders of eigenaars van de organisatie. Het eigen vermogen staat in contrast met het vreemd vermogen, wat geld is dat geleend is van derden zoals banken of investeerders.

Hoe wordt eigen vermogen bepaald?

Het eigen vermogen van een organisatie wordt bepaald door het totale vermogen te verminderen met het vreemd vermogen. Dit kan worden uitgedrukt in de volgende vergelijking:

Eigen vermogen = Totale vermogen – Vreemd vermogen

Het totale vermogen van een organisatie is het bedrag aan bezittingen dat de organisatie bezit, zoals gebouwen, machines en voorraden. Het vreemd vermogen is het bedrag aan geld dat de organisatie heeft geleend van derden, zoals banken of investeerders. Door het totale vermogen te verminderen met het vreemd vermogen, krijgt men het eigen vermogen van de organisatie.

Wat is het belang van eigen vermogen?

Het eigen vermogen van een organisatie is van groot belang voor de financiële gezondheid van de organisatie. Een hoog eigen vermogen geeft aan dat de organisatie over voldoende middelen beschikt om haar verplichtingen na te komen en dat ze financieel solide is. Een lager eigen vermogen kan daarentegen aangeven dat de organisatie afhankelijk is van externe financiering en dat ze mogelijk niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

In de Nederlandse wetgeving is het eigen vermogen ook van belang voor de bepaling van de winst- en verliesrekening en de balans. Zo moeten organisaties in Nederland hun eigen vermogen op de balans opnemen en moet de winst die ze maken worden opgevoerd in het eigen vermogen in plaats van dat het direct wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit is bedoeld om te voorkomen dat organisaties hun eigen vermogen aantasten en zo hun financiële gezondheid in gevaar brengen.

Kan een organisatie haar eigen vermogen aantasten?

Ja, een organisatie kan haar eigen vermogen aantasten door bij onder het verwachte rendement te blijven of door haar verplichtingen niet na te komen. Dit kan leiden tot een afname van het eigen vermogen en kan de financiële gezondheid van de organisatie in gevaar brengen.

Wat gebeurt er als een organisatie haar eigen vermogen aantast?

Als een organisatie haar eigen vermogen aantast, kan dit leiden tot financiële problemen voor de organisatie. Zo kan het leiden tot een afname van het vertrouwen van de aandeelhouders en investeerders en kan het moeilijker worden voor de organisatie om nieuwe financiering te verkrijgen. Het kan ook leiden tot een daling van de waarde van de aandelen van de organisatie.

Kan een organisatie haar eigen vermogen verhogen?

Ja, een organisatie kan haar eigen vermogen verhogen door winst te maken en deze op te voeren in het eigen vermogen in plaats van direct uit te keren aan de aandeelhouders. Ook kan een organisatie haar eigen vermogen verhogen door externe financiering te verkrijgen, zoals door het uitgeven van aandelen of het aangaan van leningen.

Is het altijd goed om een hoog eigen vermogen te hebben?

Een hoog eigen vermogen kan aangeven dat een organisatie financieel solide is en over voldoende middelen beschikt om haar verplichtingen na te komen. Dit kan het vertrouwen van aandeelhouders en investeerders verhogen. Echter, sommige organisaties kiezen er bewust voor om een lager eigen vermogen te hebben om meer externe financiering te verkrijgen en zo hun groei te kunnen financieren. Dit kan op de lange termijn leiden tot een hogere winst, maar brengt ook meer risico’s met zich mee.

Redactie

De redactie van Boekhoudzelf bestaat uit twee boekhouders met ruime ervaring in de financiële wereld. Op Boekhoudzelf.nl beschrijven zij alles wat te maken heeft met financiën, zelf boekhouden en economie.